نهضت های هنری و معماری موثر در (گرایشهای امروزی)

نهضت های هنری و معماری موثر در (گرایشهای امروزی)

نهضت های هنری و معماری نام مطلبی ست که در ادامه به بررسی آن می پردازیم. نهضت اکسپرسیونیسم در واکنش به تحولات جوامع صنعتی به وجود آمد. اکسپرسیون نیز گرایشی فردی یا شخصی بود .   هنرمند به بیان احساسات درونی خویش در قبال ویژگی های تازه عصر صنعت می پرداخت و اغلب نیز آن را […]